Teollisuus 2026

oia_logo3

Teollisuus 2026

Keihäänkärkihankkeet            Yhteystiedot               Lisämateriaali

 

Missio

Kansainvälinen Oulu on Suomen nopeimmin kasvava kaupunkiseutu ja huippupaikka liiketoiminnan kasvulle ja uusille avauksille

 

Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu Oy (Oamk), VTT Technical Research Centre of Finland (VTT) ja Technopolis Oyj ovat sopineet vuonna 2009 Oulun Innovaatiokeskittymän (OIA) perustamisesta. Allianssisopimuksen mukaan innovaatiokeskukset muodostetaan alkuvaiheessa neljälle alalle, joista yksi on Ympäristö- ja energia-alan innovaatiokeskittymä (CEE, Centre for Environment and Energy). Allianssisopimuksen mukaisesti osapuolet profiloivat toimintaansa, koulutustaan sekä tutkimus- ja kehitystyötään näille alueille. Lisäksi ne investoivat yhteisesti tärkeiksi koettujen infrastruktuurien kehittämiseen.

OIA:n uusi kausi kutsuu nykyiset ja uudet toimijat yhteisen pöydän ääreen viiden uuden sisältöpohjaisen ekosysteemin kautta. Uudella kaudella sitoudutaan yhteisellä asialla prosessiin, jossa tehdään porukalla korkeasta osaamisesta innovaatioita ja näistä edelleen sellaisia tuotteita ja palveluita, joita kasvuhakuiset yritykset osaavat myydä ja asiakkaat ympäri maailman haluavat ostaa. Yksin ei tähän pysty kukaan, mutta yhdessä se on mahdollista.

ekosysteemit

 

 

Teollisuus 2026 –ekosysteemi – CEE toteuttajana

Oulun Innovaatioallianssin toimintamalli on suunnitelmallisesti ohjelmoitu ja ohjattu tavoitteellinen ekosysteemi, mutta myös yllättävien ideoiden, kokeiluiden ja törmäytysten kautta kehkeytyvä ja itseohjautuva ekosysteemi. Ekosysteemin perustehtävä on törmäyttää ao. sisältöalueen eri toimijat tarjoamaan omaa osaamistaan sekä saamaan hyötyä toisten osaamisesta yhteisissä tekemisen kohteissa. OIA:n uudelle kaudelle perustettavat ekosysteemit ovat valittujen sisältöteemojen ympärille rakentuvia verkostoja, joissa on mukana yrityksiä, tutkimus- ja koulutusosaajia, opiskelijoita, julkisen hallinnon toimijoita sekä asiakkaita.

Ekosysteemissä tutkitaan, innovoidaan , kokeillaan, markkinoidaan ja luodaan palveluita ja tuotteita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tärkeä osa vuorovaikutteista prosessia ovat kokeilut ja testaukset sekä asiakkailta hankittavat palautteet. Ohjelmat ja projektit ovat keskeinen ekosysteemin toimintamuoto. Ekosysteemissä kukaan ei ole yksin. PK-yritykset ovat yhteistyössä sekä keskenään että eri sisältöalueilla toimivien veturiyritysten kanssa. Isompien ja ainakin osin jo kansainvälistyneiden veturiyritysten kokemus, koko ja markkina-asema tarjoavat mahdollisuuksia myös PK-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Veturiyritykset hyötyvät PK-yritysten ennakkoluulottomuudesta, ketteryydestä ja onnistumisen nälästä, mikä voi puolestaan vauhdittaa veturiyritysten omaa kasvukehitystä. Tutkijoille ja kehittäjille tarjoutuu mahdollisuus sekä jo hankitun tutkimustiedon testaamiseen, soveltamiseen ja uudistamiseen, mutta myös aivan uudenlaisten tutkimusteemojen ja –kohteiden löytämiseen ja hyödyntämiseen uuden tiedon tuottamiseksi.

 

Strateginen innovaatioagenda

Ekosysteemin kehittäjänä toimii CEE, jonka nykyiset strategisen innovaatioagendan painopistealueet ovat samat kuin Teollisuus 2026 –ekosysteemissä: Alueellisesti vahva metalli- ja konepajateollisuuden arvoketju, Korkean arvolisän biotaloustuotteet, Energian ja ympäristön resurssitehokkuus.

Hallituksen tavoitteena on tehdä Suomesta biotalouden, kiertotalouden ja puhtaiden ratkaisujen edelläkävijä vuoteen 2025 mennessä ja vaikuttaa siten positiivisesti Suomen vientiin, työllisyyteen ja omavaraisuuteen. Hallituksen tavoitetta tukevat viisi kärkihanketta, jotka keskittyvät puhtaaseen energiaan, puuhun ja vesistöihin, maatalouden investointeihin ja luontopolitiikkaan. Myös Oulun innovaatioallianssin Teollisuus 2026 -ekosysteemin painopistealueet energian ja ympäristön resurssitehokkuus, korkean arvonlisän biotaloustuotteet ja alueellisesti vahva metalli- ja konepajateollisuuden arvoketju vastaavat hyvin hallituksen tavoitteisiin ja kärkihankkeisiin. Tämän lisäksi Teollisuus 2026 – ekosysteemin painopistealueet sopivat hyvin yhteen myös Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman ja biotalousstrategian kanssa. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa 2014–2020 uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämiseen perustuva biotalous ja monipuolinen energiantuotanto on valittu yhdeksi alueen kehittämisen painopisteistä.
Strateginen

 

 

Missio, visio, strategia

Teollisuus 2026 -ekosysteemin keskeinen missio on olla metalli- ja konepajateollisuuden ja ekoinnovatiivisten ratkaisujen halutuin yhteistyökumppani vertaistensa joukossa! Vuoteen 2020 Teollisuus 2026 -ekosysteemit on tunnustettu tkI- ja yritysosaaja valituilla osa-alueilla.

Teollisuus 2026 -ekosysteemin visio – Kansainvälinen Oulu on Suomen nopeimmin kasvava kaupunkiseutu ja huippupaikka liiketoiminnan kasvulle ja uusille avauksille! Vuoteen 2020 Oulu on tunnustettu tkI- ja yritysosaaja valituilla Teollisuus 2026 -ekosysteemien osa-alueilla.

Teollisuus 2026 -ekosysteemin strategia on olla metalli- ja konepajateollisuuden sekä ympäristö- ja energia-alaa yhdistävä osaamisekosysteemi, joka yhdistää nopeasti alan huippuosaamisen tkI-hankkeisiin, yhteistyöekosysteemit ja rahoituskanavat. Vuoteen 2020 Teollisuus 2020 –ekosysteemit on tunnustettu tkI- ja yritysosaaja valituilla osa-alueilla.

 

 

Toimintamalli

OIA-ekosysteemit toimivat verkostoina, joissa mukana yrityksiä, tutkijoita, julkisorganisaatioita sekä kehitettävissä ja kokeiltavissa tuote- ja palvelu-caseissa myös asiakkaita ja asukkaita. Teollisuus 2026 –ekosysteemiin kutsutaan tai niihin voivat hakeutua mukaan toimijat, jotka osoittavat kiinnostusta ja sitoutumista ekosysteemissä toimimiseen.

Teollisuus 2026 –ekosysteemin tavoitteena on rakentaa vahva kansallinen ja kansainvälinen tkI-ohjelma edistämään alueen metalli- ja konepajateollisuuteen sekä vihreään talouteen liittyvän ekosysteemin rakentamista yhteistyössä akateemisen maailman ja soveltavan tutkimuksen ja elinkeinoelämän kanssa. Tavoitteena on saada alueelle selkeä profiili ja houkutteleva tkI-kokonaisuus, johon voidaan hakea suurta rahoitusosuutta kansallisista ja kansainvälisiltä tkI-rahoittajilta. Teollisuus 2026 –ekosysteemi rakentaa merkittävät kansalliset ja kansainväliset verkostot tukemaan tätä kehittämistyötä. Teollisuus 2026 –ekosysteemi toimii tkI:n ja elinkeinoelämän yhdistävänä työkaluna ja tunnistaa elinkeinoelämän tarpeet ja linkittää uusimman osaamisen yritysten tarpeisiin.

Teollisuus 2026 –ekosysteemin toimintafilosofiaksi on ohjelmapohjainen ekosysteemimalli. Toimintamalli perustuu valittuihin toiminnan painopisteisiin (strateginen innovaatioagenda) ja yhteiseen tkI-ohjelmaan (Teollisuus 2026 –ekosysteemin tkI-hankesalkku). tkI-ohjelma muodostuu OIA-osapuolten strategisesti merkittävistä hankkeista liittyen Teollisuus 2026 –ekosysteemin painopistealueisiin ja hankkeilla on tiivis yhteys muihin tkI-ohjelmiin. tkI-ohjelman kokoamisen elementteinä ovat OIA-osapuolten ja yritysten hanketoiminta.

ohjelmapohjainen

 

Jaa tämä / Share this: