Resurssitehokkuus-alan tutkimusosaaminen

Oulun seudun tutkimusosaaminen

Jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntäminen

Jätteiden ehkäiseminen ja minimointi

 • Erotustekniikat, membraanit, adsorptio
 • Maatalouskemikaalijätteiden minimointi
 • Jätteiden minimointi kemikaali- ja elintarviketeollisuudessa
 • Prosessien kehittäminen teräs- ja kaivosteollisuudessa

Kierrätys ja jätehuolto

 • Sähkö- ja elektroniikkaromun sekä paperin kierrätys
 • Uusien jätteiden jalostusmenetelmät ja turvalliset loppusijoitustekniikat
 • Uudet teknologiat jätteiden kierrätykseen ja hyötykäyttöön

Teollisuuden sivutuotteiden hyödyntäminen

 • Tuhkat, geopolymeerit, kuonat, pölyt ja lietteet
 • Sivutuotteiden karakterisointi analyyttisillä menetelmillä

Ekoinnovaatiot

 • Biokatalyysin avulla saavutettavat uudet ekotehokkaat tuotantokonseptit/tuotteet
 • Biojalostamo paperin, bioenergian ja vihreiden kemikaalien tuottamiseksi nonwood-sivuvirroista
 • Elinkaarimetodiikkojen foorumi yritysten päätöksenteon tueksi
 • Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu
 • Uusien tärkkelyspohjaisten materiaalien kehitys

Älykäs asuminen ja rakentaminen

 • Älykkäät energiaverkot
 • Älykkäät talot ja asuinympäristöt mm. parantamaan iäkkäiden ihmisten elämän laatua
 • Energiatehokas rakentaminen; energiasäästökohteet, ja –tavat rakentamisessa ja rakennuksissa
 • Älykäs arkkitehtuuri ja kaupunkivalaistus
 • Puurakentaminen

Resurssitehokas tuotantoteknologia

Mittaustekniikka:

 • Katso mittaustekniikan tutkimusosaaminen

Resurssitehokkuus ja prosessien optimointi:

 • Säätö ja automaatiotekniikka
 • Resurssitehokkaampien prosessien ja laitteiden kehittäminen
 • Materiaalien ominaisuuksien kontrollointi ja kehittäminen
 • Konenäön hyödyntäminen laadunvalvonnassa
 • Lähtöaineiden, kuten rautamalmin optimointi
 • Älykkäät materiaalit ja –rakenteet
 • Prosessi- ja ympäristökatalyysit
 • Konediagnostiikka ja kunnossapito
 • Muistimetallit

Mallinnus:

 • 3D:n hyödyntäminen tuotteissa ja palveluissa
 • Mittausten hyödyntäminen prosessien monitoroinnissa ja mallinnuksessa

 

Takaisin

Jaa tämä / Share this: