Keihäänkärkihankkeet

oia_logo3

Teollisuus 2026 keihäänkärkihankkeet

Teollisuus 2026 ekosysteemin toimintamalli pohjaa hankkeisiin ja ohjelmiin. Tälle sivulle on listattu vipuvarret, joiden avulla toimintaa viedään eteenpäin. Yhteinen nimittäjä hankkeilla on valittujen osa-aluiden kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen edistäminen koko arvoketjussa kytkeytyen missioon, visioon ja strategiaan.

 


 

Korkean arvolisän biotaloustuotteetpienibio

Biotalous yhdistää monia alkutuotannon ja jalostustoiminnan aloja sekä lopputuotteiden markkinoita. Biotaloudelle on ominaista ympäristöä säästävän puhtaan teknologian ja uusiutuvien biopohjaisten luonnonvarojen käyttö sekä materiaalien tehokas kierrätys.

Korkean arvolisän biotaloustuotteet (PDF) >>

Kohti kestävää taloutta (Valmistelussa)

”Kohti kestävää taloutta – Pohjois-Pohjanmaan biotalousstrategian toteuttaminen” on hanke, jolla vuoden 2014 lopussa valmistunut maakunnallinen biotalousstrategia viedään käytäntöön. Tavoitteena on tehdä Biotalouden kehittämisstrategia ja siihen liittyvät mahdollisuudet tunnetuksi yrityksille ja muille toimijoille. Hanke toimii integroivana tekijänä kehittäjäorganisaatioiden ja yritysten välillä.

 

 


 

pienienergia

Energian ja ympäristön resurssitehokkuus

Cleantech on tuotteita, palveluja ja prosesseja, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähentävät samalla prosessien haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Cleantech on teollisuustoimialarajat ylittävää teknologiaa materiaali- ja energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan, vesien ja materiaalin kierrätykseen ja ympäristön hallintaan.

Energian ja ympäristön resurssitehokkuus (PDF) >>

FISS (Valmistelussa)

Teollinen symbioosi on useamman yrityksen muodostama kokonaisuus, jossa yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti toistensa raaka-aineita, energiaa, teknologiaa, osaamista ja palveluja. Näin toisen toimijan sivuvirta tai jäte muuttuu tuottavaksi resurssiksi toiselle ja säästää kummankin kustannuksia vähentäen myös haitallisia ympäristövaikutuksia.

 


 

pienimetalliAlueellisesti vahva metalli- ja konepajateollisuuden arvoketju

Metalliteollisuus tarkoittaa metalleja jalostavia ja metallituotteita tuottavia tuotannollisen teollisuuden sektoreita. Metalliteollisuus jaetaan seitsemään eri alaan. Metalliteollisuutta ovat kaivostoiminta, metallien perusteollisuus, metallituoteteollisuus, koneteollisuus, sähkö- ja elektroniikkateollisuus sekä kulkuneuvoteollisuus

Alueellisesti vahva metalli- ja konepajateollisuuden arvoketju (PDF) >>

Metalli- ja konepajateollisuuden keskus (Käynnissä)

Metalli- ja konepajateollisuuden työryhmän työskentelyn tavoitteena oli saada aikaan kokonaisvaltainen, toteuttamiskelpoinen ja yritysten tarpeista lähtevä pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelma kilpailukykyisen metalli- ja konepajateollisuuden keskuksen toiminnan käynnistämiselle.

Meripohjolan uusiutuva metalli- ja konepajateollisuus (Käynnissä)

Meripohjolan uudistuva metalli- ja konepajateollisuus -hankkeen tavoitteena on edistää alueen valmistavan teollisuuden ja siihen kytkeytyvien pk-yritysten uudistumista, kilpailukyvyn kasvua ja kansainvälistymistä.

SME-MET IMCEE (Käynnissä)

SME-MET IMCEE projektilla tuetaan uudenlaisen metallurgiaan keskittyvän arvoverkon muodostumista, missä paikalliset PK-yritykset (mittaus- ja ympäristötekniikka sekä teollisuuspalvelut), metallurgian alan suuryritykset, kunnalliset toimijat ja tutkimuslaitokset toimivat yhdessä.

 


 

Arktinen liiketoimintapieniarktinen

Arktisilla alueilla on noin 4 miljoonaa asukasta ja alueen kansainvälinen vetovoima on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. Taustalla ovat globaalimuutoksen ajurit kuten, ilmastonmuutos, energian kysyntä, öljyn/raakaaineiden hinnat, matkailu, maailmanlaajuinen kuljetus, kaupungistuminen, maailman väestönkasvu ja teknologioiden kehittyminen.

Arktisen osaamisen vienti ja kaupallistaminen sisältäen tki-osaamisen (Valmistelussa)

Tarkotuksena tukea alueen strategista kehittämistä, kilpailukyvyn vahvistamista, elinkeino-, työllisyys- ja liikennepolitiikan kokonaisuuksia. Fokuksena on kansainvälisen yhteistyön tiivistäminen edellä mainituilla aloilla ja vastaaminen suuriin investointitarpeisiin arktisella alueella.

Uudenlaisen kalanviljelyn arvoketjun luominen (Valmistelussa)

Kestävää alueellista kalaviljelyä kiertotalouden periaatteita noudattaen. Uudenlaisen arvoketjun rakentaminen kansallisesti ja kansainvälisesti yhdistäen öljyntorjunnan, avomeri- ja kiertovesikasvatuksen sekä älykkään kasvihuoneen integroiduksi kierroksi.

Jaa tämä / Share this: