Rahoitus | CEE

Yliopiston kolmas tehtävä vahvistuu mitattavilla suureilla Oulun Yliopistolla

Viime vuosi oli yrittäjyyden vuosi Oulun yliopistolla, joka korosti erinomaisesti yliopistomme kolmatta tehtävää. Tämän tehtävän keskiössä on vuorovaikutus muun yhteiskunnan kanssa ja erityisesti innovaatiotoiminnan aktiivisten toimijoiden kanssa. Aktiivisista toimijoista erityisesti pk-yritykset ja yritystoiminnasta kiinnostuneet tulee huomioida – ja huomioitiinkin viime vuonna entistä vahvemmin – yhteistyöhön mukaan.

Tarvetta muutokseen on suomalaisilla yliopistoilla erityisesti siinä, miten vientiä tavoittelevat mikroyritykset (alle kymmenen hengen yritykset) on tunnistettava, tavoitettava ja otettava mukaan entistä tärkeämmiksi partnereiksi hankkeisiin ja aktiviteetteihin. Tästä erinomaiset projektit ovat tuottaneet tulosta. Esimerkkeinä hyvistä projekteista yhteistyön tehostamiseksi ovat Matti Muhos tutkimusryhmineen Oulun eteläisessä, jossa yhteistyö on erittäin tiivistä alueen yrittäjien kanssa, tai metallurgian tutkimusyksikön hanke oman toimialan ekosysteemin kehittämiseksi. Tätäkin yhteistyötä tehdään useiden muiden tutkimusyksiköiden kanssa poikkitieteellisesti, ja mukana on vahvasti seitsemän alueen Pk – yritystä. Mukaan pyritään hankkeen tavoitteiden mukaisesti saamaan mukaan myös uusia yrityksiä. Samanlaista tehokasta toimintaa on myös terveyssektorilla, jossa Oululla on kansallisesti merkittävä verkostotoimijan rooli.

Suomen vientiä tekevistä yrityksistä mikroyritysten osuus, viennin osuudella mitattuna, on selvästi alikehittynyt. Viime vuonna julkaistujen artikkelien ja selvitysten mukaan vain 3 prosenttia viennin tuloista syntyy suomalaisista mikroyrityksistä, kun vastaavat luvut ovat Tanskassa 17 ja Ruotsissa 13 prosenttia. Tässä heikon taloudellisen kehityksen ajassa on korostetun tärkeää tukea toimia, joissa yliopiston on mahdollista panostaa yritystoiminnan monipuoliseen tukemiseen ja uusiutumiseen juuri pienimmissä yrityksissä. Opettaminen ja tutkiminen ovat olleet jo pitkään Suomen ja Oulun yliopiston menestyksen kulmakiviä, mutta ne ovat painottaneet ja paremmin palvelleet jo menestyneiden ja kasvaneiden yritysten tarpeita. Nykyisessä kasvun pysähtyneisyydessä, tämä ei yksinkertaisesti riitä, vaan mukaan on saatava uusia toimijoita.

artikkelikuva

Kuva 1. kertoo yksinkertaisesti mistä esimerkiksi CEE:n ja muiden Oulun Innovaatio Allianssin toiminnassa mukana olevien aktiviteeteissa on kyse eli lisääntyvästä yhteiskehittämisestä.

Selvitykset maailmalta ovat korostaneet muutostarvetta, jota tässä ajassa erityisesti tarvitaan. Tärkein näistä on tämän kolmannen tehtävän uudenlainen korostaminen eli ympäröivän yhteiskunnan kehityksen tukemisen tehostaminen. Tehtävä on huomioitu Suomen yliopistolakiin varsin myöhään, ja siten sitä ei ole täysin vielä riittävästi tiedostettu yliopiston sisällä, saati sitten sen ulkopuolella. Oulun yliopisto tekee tässä selvästi nyt vahvoja liikkeitä, ja tätä rahoittajien ja yrittäjien tulee tukea vahvasti. Tämä on ainoa tie pysyvään muutokseen ja yritysten viennin kasvuun.

Toiminta on saanut lisäpanostusta hankkeiden muodossa ja tulokset ovat selviä. Vuoden 2015 aikana on spin-off -yrityksiä syntynyt Oulun yliopistolta yli kaksi kertaa enemmän kuin keskimäärin. Erityisen hyvän kuvan cleantech- ja biotalous-sektorin potentiaalista osoittaa se, että valtaosa yrityksistä syntyi näille toimialoille. Rahoitus ja jatkuvuus toiminnalle ovat selvästi perusteltuja. Systemaattisuuden lisääntyminen innovaatiotoiminnan kehittämisessä ovat toiminnan keskiössä ja nämä toimenpiteet voidaan tiivistää kolmeen keskeiseen aktiviteettiin.

Kolme toimenpidettä:

1. Tunnistettava aidosti vientiin potentiaaliset (mikro)yritykset ja ryhmiteltävä niitä, sekä tuettava toiminnassa olevia yrityksiä ja henkilöitä ideoineen, joista voisi syntyä uusia vientiyrityksiä

2. Selvitettävä yhteistyötarpeita mihin yliopisto omalla osaamisellaan voi vastata nopeasti ja pitemmällä aikajanallakin tarkasteltuna, visioiden rohkeasti ja yhdessä erilaista maailmaa

3. Hankkeita on kehitettävä tähän yhteistyöhön ja saatava verkostot toimimaan kansainvälisesti tukemaan hankkeita ja erityisesti myös niissä mukana olevia yrityksiä ja niiden tuotteiden kansainvälistymistä

Jaa tämä / Share this: