Rahoitus | CEE

Biotaloudessa on potentiaalia

temkuva

Hallituksen tavoitteena on tehdä Suomesta biotalouden, kiertotalouden ja puhtaiden ratkaisujen edelläkävijä vuoteen 2025 mennessä ja vaikuttaa siten positiivisesti Suomen vientiin, työllisyyteen ja omavaraisuuteen. Hallituksen tavoitetta tukevat viisi kärkihanketta, jotka keskittyvät puhtaaseen energiaan, puuhun ja vesistöihin, maatalouden investointeihin ja luontopolitiikkaan.

Uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta on tarkoitus nostaa yli 50 prosenttiin. Samalla on tavoitteena vähentää tuontiöljyn käyttöä kotimaan tarpeisiin puolella sekä kasvattaa energiaomavaraisuus yli 55 prosenttiin. Tänä syksynä aloitetaan energia- ja ilmastostrategian valmistelu, mikä tähtää valmiin strategian esittelyyn eduskunnalle joulukuussa 2016. Lisäksi hallitus laatii eduskunnalle keväällä 2017 esiteltävän keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman.

Hallituksen tavoitteena on edistää yrittäjämäistä metsätaloutta sekä vahvistaa puun tarjontaa kehittämällä metsätietojärjestelmää ja sähköisiä palveluita ja näin varmistaa uusien biojalostamoiden raaka-aineen saanti. Merkittäviä toimenpiteitä ovat myös puurakentamisen edistäminen, metsäteollisuuden investointien ja mekaanisen metsäteollisuuden edistäminen sekä biotalouden tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat.

Vesistöjen tilaa voidaan parantaa kiertotalouden avulla. Vesistöihin huuhtoutuvien ravinteiden määrää vähentämällä ja kehittämällä yhdyskuntajätevesien ravinteiden hyötykäyttöä sekä maatalouden ravinne- ja energiaomavaraisuutta voidaan parantaa Itämeren ekologista tilaa.

Alueellisesti tasapainoista kehitystä voidaan vahvistaa sijoittamalla maatalouteen, jossa investoinnit sijoittuvat haja-asutusalueille. Maatalousyrittäjien investointipäätöksiä varmistetaan valtion lisärahoituksella Maatalouden kehittämisrahastoon. Investoimalla alkutuotantoon saavutetaan moninkertaiset kerrannaisvaikutuksen jalostuksessa, kaupassa ja palveluissa. Vuoden 2018 loppuun mennessä toteutetaan vesivientiohjelma sekä sinisen biotalouden kokeiluhankkeet, sillä vesi- ja kalavarojen kotimaisessa käytössä ja viennissä on huomattu olevan paljon potentiaalia.

Suomen satavuotisjuhlan kunniaksi Suomeen perustetaan uusi kansallispuisto vuonna 2017. Kalastrategian toimeenpanolla elvytetään vaeltavia ja uhanalaisia kalakantoja. Toimenpiteet tähtäävät parantamaan edellytyksiä kestävään matkailuun, tukemaan luonnon monimuotoisuutta ja kohentamaan Itämeren ekologista tilaa.

CEE pyrkii edistämään hallituksen tavoitteita Hyöbi-hankkeella. Hyöbi-hanke on biomassojen arvoketjua käsittelevä kokonaisvaltainen yhteishanke. Suomessa Lapin, Pohjois-, Keski-, ja Etelä-Pohjanmaan, Kainuun sekä Itä-Suomen alueilla jää suuri määrä metsänharvennustöiden yhteydessä syntynyttä biomassaa hyödyntämättä. Näin on myös koko maan maaseutuvaltaisilla alueilla. EU:n vähähiilisyystavoitteen myötä energiapolitiikan toimintakenttää on muutettava, ja öljytalouden muuttamisen bioenergiapohjaiseksi on esitetty olevan nopein merkittävä biotalouden muutospotentiaali. Hyöbi-hanke tähtää kehittämään hyödyntämättömän biomassan koko arvoketjun hyödyntämistä vuosina 2016–2018 tehtävillä toimenpiteillä.

Jaa tämä / Share this: