Rahoitus | CEE

Heikki Aro: Kestätkö kasvaa?

Me noin 600 000 suomalaista metsänomistajaa olemme tyytyväisiä. Olemme kuulleet uutisia suomalaisen metsäteollisuuden uusista kotimaisista investoinneista, joiden mittava raaka-ainetarve lisää kotimaisen puuraaka-aineen kysyntää. Riittävä raaka-ainevaranto ei kuitenkaan yksin riitä takaamaan näiden uusien jätti-investointien kilpailukykyä. Uudet tuotantolaitokset tarvitsevat uudenalaista osaamista, jolla turvataan maailmantalouden kasvavat tarpeet. Tarvitaan lisää energiaa, lisää tuotteita ja palveluita. Tarvitaan kasvua, joka perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen, cleantechiin ja biotalouteen.

Suomea on totuttu pitämään erinomaisena maaperänä erilaisten ja jopa radikaalien innovaatioiden syntymiselle. Usein meitä kuitenkin moititaan vuorovaikutuksen ja muun koossa pitävän yhteistyön vähäisyydestä, turhasta puuhastelusta. Puolustautumisen, vähättelyn ja ylivarovaisuuden sijaan tarvitaan rohkeutta, riskinottokykyä ja yrittäjyyttä.

Team Finlandin Kestävää kasvua -kampanja haluaa vauhdittaa ja rohkaista suomalaisia pk-yrityksiä uudenlaiseen riskinottoon. Kampanjan avulla Team Finland -toimijat tuovat erityisesti rahoitus- ja kansainvälistymispalvelunsa yhtenä kokonaisuutena yritysten saataville. Toimintamallien, tuotteiden ja palveluiden pilotointi- ja demonstrointihankkeet, uusien verkostojen kokoaminen ja kansainvälisen markkinaosaamisen kehittäminen ovat hyviä esimerkkejä tällaisista toimista. Yksinkertaistaen: yritys saa tilanteeseen sopivimmat neuvonta-, rahoitus- ja kansainvälistymispalvelut räätälöidysti ja yhden yhteydenoton kautta.

Suomalaisyrityksillä on runsaasti näyttöä esimerkiksi uusiutuvan energian ja sitä tukevan raaka-aineosaamisen tehokkaasta käytöstä, kestävästä kaivannaistoiminnasta sekä biomassojen monipuolisesta hyödyntämisestä. Maailmantalouden materiaali- ja resurssitehokkuusvaatimuksien kasvaessa tarvitaan lisää uudentyyppisiä ja markkinoille kokonaan uusia innovaatioita tarjoavia ideoita cleantechin ja biotalouden alueilta. Kampanjaan toivotaan tätä tukevia yritysten pilotointi- ja demonstrointihankkeita, ict-osaamisen ennakkoluulotonta yhdistämistä cleantechin ja biotalouden alueille (”digibiotaloutta”) sekä kasvavassa roolissa olevan palveluliiketoiminnan kehittämiseen tähtääviä kokonaisuuksia.

Maailmantalous elää vaihetta, jossa siirtymä biotalouteen on vasta aluillaan ja siirtymää vie toistaiseksi eteenpäin pienehkö joukko talouden toimijoita. Riskit ovat suuret ja tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan laajaa eri tahojen sitoutumista ja tukea. Kestävää kasvua -kampanja haluaa osaltaan auttaa suomalaista yrittäjyyttä saavuttamaan mittavan jalansijan uudistuvilla markkinoilla.

Ohjelmapäällikkö Heikki Aro
Biotalous

 

Alkuperäinen artikkeli

Jaa tämä / Share this: