Rahoitus | CEE

Metallinjalostusyritysten arvoverkkoa Pohjois-Suomessa vahvistetaan

SME-MET IMCEE (Innovative Metallurgical Cooperation for Environmental Efficiency) tutkimushanke on saanut Tekesin Green Growth-ohjelmasta noin 1 m€ rahoituksen. Hanke on yli kaksivuotinen (16.9.2014 – 31.12.2016) ja sillä tuetaan uudenlaisen metallinjalostukseen keskittyvän arvoverkon muodostumista Pohjois-Suomeen. Hankkeen keskiössä ovat paikalliset PK-yritykset (mittaus- ja ympäristötekniikka sekä teollisuuspalvelut) ja tätä tukevat metallurgian alan suuryritykset. Arvoverkon kehittämisessä ovat voimakkaasti mukana myös Oulun kaupunki ja Oulun yliopisto omalla tutkimuspanoksellaan. Hyvänä esimerkkinä arvoverkon kehittämisestä on hankkeessa mukana olevan FIMECC Oy:n Oulun yliopiston tiloihin perustama FIMECC Factory, joka toimii metallituote- ja koneenrakennusalan tutkijoiden ja yritysten edustajien työskentely- ja kohtaamispaikkana, tukien verkottumista ja kilpailukyvyn parantumista. Päätavoitteena hankkeessa on edellä mainittujen tahojen yhteen saattaminen entistä voimakkaammin ja yhteistyöverkostojen laajentaminen erityisesti ulkomaille. Verkoston luomisen lisäksi projektin tutkimus tukee rinnakkaishankekokonaisuudessa mukana olevien yritysten omia Tekes-hankkeita. Yhteistyön avulla voidaan Oulusta tarjota ensisijaisesti metallurgian tarpeisiin uusia ja innovatiivisia mittaustekniikan sovelluksia, tuote- ja palvelukokonaisuuksia ja niiden arvoketjuja. Hanke tukee vahvasti Oulun alueen muita toimia ja on täysin linjassa esim. ICT sektorin kehittämiseksi tehtävän HILLA hankeohjelman kanssa, luoden selvän esimerkin miten PK –sektorin kanssa tehtävää yhteistoimintaa pitää kehittää. Samanaikaisesti tämän hankkeen kanssa tehtiin päätökset n. 2 m€ arvosta hankkeita PK–yrityspartnereille, jotka yhteistyössä vahvasti kehittävät omia innovaatioitaan.

 

Oulun yliopiston Centre for Environment and Energy (CEE) innovaatiokeskuksen koordinoima SME-MET IMCEE–hanke on jatkoa Tekesin EAKR-rahoitteiselle SME-MET Oulu hankkeelle, jossa aloitettiin metallurgisen teollisuuden toimialalle muodostettavan arvoverkon rakentaminen. Projektissa kontaktoitiin oululaisia eri osaamisalan PK-yrityksiä, jotka toimittavat tuotteita/palveluita metallurgiseen teollisuuteen. Arvoverkon perustamista tukevan työn lisäksi hankkeessa toteutettiin tutkimuksen ja kaupallistamisen näkökulmasta mielenkiintoisia laboratorio- ja teollisuusmittakaavan kokeita. Yksi hankkeen päätavoitteista oli varmistaa
SME-MET-toiminnan jatkuvuus jatkohankkeilla, joista tärkeimpänä on tämä IMCEE-hankekokonaisuus ja myöhemmin muut hankkeet (mm. Horisontti 2020 –ohjelmassa).

– SME-MET Oulu -hankkeessa mukana olevilla yrityksillä havaittiin selviä synergiaetuja ja mahdollisia arvoketjuja entistä korkea-arvoisempien vientituotteiden valmistamiseen. IMCEE – hankkeella syvennetään yritysten välistä yhteistyötä, jossa yhteisillä projekteilla luodaan uusia ratkaisuja alalle sekä lisätään mukana olevien yritysten kilpailukykyä, jatkaa Hannu Suopajärvi IMCEE – hankkeen projektipäällikkö 1.1.2015 alkaen. Tämän kaltaisessa arvoverkossa katsotaan olevan myös muunlaisia etuja, kuten esimerkiksi uskottavuuden saaminen asiakkaan silmissä ja yhteisten markkinointi- ja vientirenkaiden tuomat mahdollisuudet. Hankkeessa mukana olevia pk-yrityksiä ovat mm. Bet-Ker Oy, Oulu Water Alliance Oy, Blastman Robotics Oy, SR-Instruments Oy, Luxmet Oy, Sapotech Oy ja SFTec Oy. Muita PK-yrityspartnereita ovat Specim Oy ja FIMECC Oy, mutta edelleen hanke kehittää verkostoa ja mukaan toimintaan voidaan ottaa alasta kiinnostuneita PK –yrityksiä ja heidän tuotteitaan. Yhteistä toimijoilla tulee olla omat tuotteet ja niiden suuntautuminen kyseiselle toimialalle globaalisti. Tukensa hankkeelle on antanut myös Oulun kaupunki Business Oulun kautta.

imceee

Verkostot kotimaassa SME-MET toiminnalle, joita kaikkia on kehitettävä systemaattisesti palvelemaan PK-sektoria.

Oulun yliopisto on tehnyt tiivistä yhteistyötä metallurgian alan yritysten kanssa ja toiminut erityisesti terästutkimuksen kansallisena keskittymänä. Yhteistyötä kehitetään eteenpäin muodostamalla Oulun alueelle erityisesti pk-yritysten osaamisverkosto metallurgisen teollisuuden mittauksien, cleantech tuotteiden ja palveluinnovaatioiden kehityksen tarpeisiin. Taustan toiminnalle luo alan vahva osaaminen Suomessa ja erityisesti Oulun yliopiston vaikutusalueella.

 

Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Hannu Suopajärvi

Prosessimetallurgia

PL 4300

90014 OULUN YLIOPISTO

Puh: + 358 50 576 1471

S.posti: hannu.suopajarvi@oulu.fi

 

Vastuullinen johtaja

Pekka Tervonen

Centre for Environment and Energy, CEE

PL 7300

90014 Oulun yliopisto

Puh: +358 40 673 9519

S.posti: pekka.tervonen@oulu.fi

SME-MET IMCEE -hanke

Jaa tämä / Share this: