Rahoitus | CEE

HYÖBI-hankkeella hyödyntämättömät biomassat käyttöön

hyob

Länsinaapuri pani polttoöljyn ja autojen dieselin samaan veroluokkaan 90-luvun alussa. Nyt parin kymmenen vuoden jälkeen öljyn käytöstä lämmityksessä ei ole kuin rippeet jäljellä ja 300 000 öljykattilan tilalle ovat ilmestyneet lämpöpumput, biokattilat ja muut uusiutuvan energian ratkaisut. Samalla on syntynyt kotimainen, työllistävä uusiutuvan energian osaamisen ja laitejärjestelmien miljardibisnes. Siirtymäaikana kertyneet öljyn verotuksen lisätulot on voitu käyttää energiapoliittiseen ohjaukseen ja uusiutuvan energian toimijoiden toimintaedellytysten kehittämiseen. Nyt Ruotsin kauppataseesta puuttuu 300 000 öljykattilan öljyt, miljardi litraa tuontiöljyä vuodessa. Nykyään talot lämpiävät edullisesti ja ympäristöystävällisesti säästyneistä öljykruunuista investoiduilla lämpöpumpuilla ja pellettikattiloilla. Suomessa palaa edelleen 500 miljoonaa litraa öljyä 200 000 talon lämmityksessä ja sähköä on säästettävissä lämpöpumpuilla vaikka kuinka paljon Suomen 700 000 sähkölämmitteisessä talossa. Kannattaisikohan tässä tapauksessa ottaa oppia länsinaapurista, jolloin saataisiin kauppatase kuntoon, lisää työllisyyttä ja uusiutuvaa energiaa, säästöjä lämmityskuluissa, CO2-päästöt alemmaksi ja näin hiilidioksiditaakka laskuun sekä talojen arvot nousuun. Ainoa nopea ja todella toimiva tapa kiihdyttää tätä prosessia on lisätä erityisesti öljyn mutta miksei sähkönkin verotusta.

On esitetty, että nopein merkittävä yksittäinen biotalouden muutospotentiaali ja samalla ekologisempi ja kansantaloudellisesti järkevämpi toimintalinja Suomessakin olisi öljytalouden muuttamisessa bioenergiapohjaiseksi. Tämä muutos vaatisi kokonaisvaltaista tarkastelua koko toimintalinjan osalta. Nykyisellään monet kunnalliset ja valtiolliset (esim. verotus) päätökset ovat muuttaneet teknillis-taloudellisen tilanteen uudenlaiselle teollisuuden sivuvirtojen ja materiaalien hyödyntämistoiminnalle kannattavammaksi. Biotalouteen on jo nyt perustettu uudenlaista yritystoimintaa tämän muutoksen mahdollistettua kannattavuuden selvästi myönteisemmäksi kestävän kehityksen sekä erilaisten teollisten jäte- ja sivuvirtojen materiaalitehokkaan hyödyntämisen mukaiselle toiminnalle.

Oulun yliopistolla on vireillä ns. HYÖBI-hanke (Hyödyntämättömien biomassojen materiaali- ja kustannustehokkaan arvoketjun kehittäminen), joka tähtää siihen, että saataisiin tietoa ja todellisia käytännön kokemuksia, jotka johtavat koko biomassan arvoketjun mukaisiin todelliseen liiketoimintaan kuivauksen sekä hakkeen, pellettien ja biotuhkapohjaisten tuotteiden valmistuksen ja hyödyntämisen osalta erityisesti Pohjois-Suomessa eli Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan harvaan asutuilla alueella. Pelletointi ja rakeistus ovat todettu jo aikaisemmissa tutkimuksissa ja selvityksissä olennaisiksi perusedellytyksiksi, että merkittävä osa biopohjaisista sivutuotteista, erityisesti biotuhkista, voitaisiin tuotteistaa. Useita hankkeita on jo tehty tutkimuspuolella, mutta kaupallinen ja teollinen toiminta on odottanut liiketaloudellisten edellytysten parantumista.

Nyt onkin viimeinen aika tehdä merkittävää muutosta tavoitteleva biomassojen arvoketjua käsittävä kokonaisvaltainen yhteishanke, jolle varmasti on edellytykset, sillä jopa 20 miljoonaa tonnia jätepuubiomassaa vuodessa jää käyttämättä Suomessa lähinnä metsänharvennustöiden yhteydessä, koska kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Lisäksi vuotuiset hakkuut ovat selkeästi pienemmät kuin lämpötilan noususta kiihtynyt metsien vuosittainen kasvu. Suuret määrät hyödynnettävissä olevaa biomassaa ovat edelleen ilman tehokasta tai jopa minkäänlaista hyödyntämistä. Parannusta tähän tilanteeseen edellyttää mm. EU:n vähähiilisyystavoite ja osittain tämän tavoitteen puitteissa toimintakenttää tulee muuttamaan lähitulevaisuudessa uudenlainen kansallinen energiapolitiikka sekä hallituksen ja maakuntaohjelmien rummuttama uusi biotalousstrategia. Tässä tärkeässä roolissa on energiaomavaraisuuden kasvattaminen ekologisesti vähähiilisen talouden tavoitteiden mukaisesti, johon Suomi on sitoutunut. Uuden vireillä olevan HYÖBI-hankkeen tavoitteena on kehittää samalla erityisesti tällä hetkellä hyödyntämättömän biomassan koko arvoketjun hyödyntämistä, jossa kehitetään kokonaisvaltainen suomalainen ratkaisu. Uutuusarvoa tälle hankkeelle tuo kokonaisvaltaisuuden lisäksi siinä testattavat uudet teknologiat, sideaineet ja biotuhkapohjaiset tuotteet sekä niiden hyödyntäminen.

 

(SULPU – Öljyn kulutus pois ja sähkön kulutus laskuun lämpöpumpuilla öljyn verotusta lisäämällä – Ruotsin mallilla)

Jaa tämä / Share this: